Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Biuro w Skarżysku-Kamiennej
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna


Biuro w Szydłowcu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 794 906 019
dorota.krupa@klimek-nieruchomosci.pl

1-go Maja 3
26-500 Szydłowiec


Księgowość
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl


Dział techniczny
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl


Termomodernizacja

Po pierwsze - przeprowadzamy audyt energetyczny

Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Dokument ten określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, a także kwotę możliwego do uzyskania kredytu oraz premii termomodernizacyjnej. Audyt energetyczny może wykonać jedynie akredytowany audytor o odpowiednich kwalifikacjach. Aktualna lista uprawionych specjalistów znajduje się na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Koszt takiego opracowania dla budynku wielorodzinnego waha się w granicach 2-4 tys. zł.

Krok drugi – wybieramy bank

Dysponując audytem energetycznym budynku, można przystąpić do wyboru banku udzielającego kredytów termomodernizacyjnych. Ich aktualna lista dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego - www.bgk.com.pl. Podczas wyboru banku kredytującego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wartość stopy procentowej oraz sposób spłaty kredytu, tj. wielkość i rozłożenie w czasie rat kredytowych i odsetek. Warto także pamiętać, że im wyższy kredyt, tym większe możliwości negocjacji z bankiem.

Po trzecie – składamy wniosek o kredyt

Kolejnym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest złożenie w banku wniosku o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej.
  2. Audyt energetyczny.
  3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK. Ten z kolei, jeśli dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii.

Krok czwarty – czekamy na decyzję BGK

Informację o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia otrzymamy od BGK za pośrednictwem naszego banku kredytującego. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.
Krok piąty – otrzymujemy premię

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji BGK w sprawie premii termomodernizacyjnej bank udzieli nam kredytu termomodernizacyjnego. W dniu uruchomienia jego pierwszej transzy zostanie pobrana i przekazana do BGK prowizja z tytułu przyznania premii w wysokości 0,5% jej wartości.

Krok szósty– przystępujemy do remontu

Mając przyznaną premię, można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym celu należy:

  • opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego,
  • uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli jest ono wymagane.

Krok siódmy – zdobywamy oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym. Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.
Krok ósmy – przekazanie premii do banku kredytującego

BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że remont został zrealizowany. Odbywa się to w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont (obecnie premia pokrywa do 20% wartości kredytu termomodernizacyjnego).