Klimek Nieruchomości
Sp. z o.o.

Biuro w Skarżysku-Kamiennej
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 30
biuro@klimek-nieruchomosci.pl

Plac Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna


Biuro w Szydłowcu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 794 906 019
dorota.krupa@klimek-nieruchomosci.pl

1-go Maja 3
26-500 Szydłowiec


Księgowość
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

tel.: 41 252 87 42
ksiegowosc@klimek-nieruchomosci.pl


Dział techniczny
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

tel.: 41 252 87 45
techniczny@klimek-nieruchomosci.pl


Niniejszy portal służy Mieszkańcom jako źródło informacji, wspierając, a z czasem może zastępując tradycyjne formy rozpowszechniania informacji dotyczących codziennych spraw naszej Wspólnoty.

Co to jest wspólnota mieszkaniowa ?

Wspólnoty mieszkaniowe powstały w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Ustawa ta zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 1995 roku i od tej daty w obrocie prawnym pojawiły się nowe jednostki. Artykuł 6 tejże ustawy mówi, iż ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W sposób wyraźny ustawa przyznaje więc wspólnocie mieszkaniowej zdolność prawną.

Istnienie wspólnoty mieszkaniowej nierozerwalnie łączy się z pojęciem nieruchomości wspólnej. Artykuł 3 stanowi, że w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do indywidualnego użytku właścicieli lokali a każdy członek wspólnoty ma prawo z niej korzystania w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.

Wszystko wskazuje na to ,że wspólnoty mieszkaniowe zostały powołane do życia właśnie ze względu na konieczność uregulowania kwestii związanych z zarządzaniem tą nieruchomością. Specyfika tychże współzależności pomiędzy właścicielami lokali zmusiła ustawodawcę do sformalizowania ich wzajemnego funkcjonowania. Z tego też względu trzeba podkreślić, iż przedmiotem działania wspólnoty mieszkaniowej są tylko i wyłącznie sprawy związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

Udział we wspólnocie nakłada na właścicieli obowiązki związane z wydatkami związanymi z utrzymaniem nieruchomości wspólnej - w części odpowiadającej wielkości udziału. Na pokrycie tych kosztów każdy właściciel zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna wnosi zaliczki w formie miesięcznych opłat .Stawkę tych zaliczek, wyliczoną na podstawie planu gospodarczego wspólnoty, określa uchwała właścicieli.

Na koszty utrzymania części wspólnej składają się w szczególności:

 • wydatki na remonty i bieżącą konserwację
 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej
 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne
 • wydatki na utrzymanie porządku czystości
 • wynagrodzenie zarządcy

Zasady funkcjonowania, działania wspólnoty dotyczą strefy zarządzania nieruchomością wspólną a w tym zakresie również spraw związanych z wewnętrzną organizacją wspólnoty oraz jej stosunków na zewnątrz wynikają przede wszystkim z art.18, który daje możliwość właścicielom lokali określenia samodzielnie zasad zarządzania nieruchomością wspólną. Artykuł 38 k.c. stanowi, że osoba prawna (a jest nią wspólnota mieszkaniowa)działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w oparciu na jej statucie. Dużej wspólnocie mieszkaniowej można wyróżnić dwa organy. Pierwszym jest zebranie właścicieli lokali, które działa jako organ decyzyjno-kontrolny. Drugim organem jest zarząd, który kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami.

O czym Właściciel lokalu wiedzieć powinien, czyli zasady bycia we Wspólnocie.

 1. Kupując mieszkanie stajesz się wspólwłaścicielem części wspólnej budynku (zgodnie z wielkością udziału).
 2. Obowiązują Cię wszystkie zasady wynikające z Ustawy o własności lokali (Dz.U. nr 85.poz.338 z 24.06.1994 r.)
 3. Każdy członek wspólnoty ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Tym samym powinien przynajmniej raz w roku wziąć udział w zebraniu właścicieli.
 4. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku dzielone są według udziałów.
 5. Masz prawo wybierać Zarząd Wspólnoty lub być wybieranym do Zarządu.
 6. Właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i mają obowiązek wpłacać na to zaliczki na pokrycie kosztów bieżących oraz fundusz remontowy.
 7. O każdej podjętej uchwale decyduje większość.
 8. Podjętą uchwałę wspólnoty możesz zaskarżyć do sądu w ciągu 6-ciu tygodni.
 9. Budynek i jego otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale z nim związane są wspólną własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Dbałość o należyte jego użytkowanie, jak również utrzymanie w stanie niepogorszonym jest obowiązkiem wszystkich współwłaścicieli.
 10. W przypadku nabycia lub sprzedaży lokalu (lub jego części) - właściciel obowiązany jest powiadomić o tym Zarządcę nie później niż w terminie 14 dni od daty dokonania transakcji oraz okazać umowę kupna-sprzedaży.
 11. Lokale mogą być używane wyłącznie zgodnie ze swym przeznaczeniem. Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały, dodatkowo właściciel lokalu winien uzyskać zezwolenia przewidziane prawem budowlanym.